Kveldsmesse med skriftemål og nattverd


Det går mot fastetid

Som markering av fastetida 2024 skal det vere kveldsmesse med skriftemål og nattverd i alle dei tre kyrkjene våre, etter denne planen:

Åmotsdal kyrkje onsdag 14. februar kl 19,00
Seljord kyrkje sundag 25. februar kl 19,00
Flatdal kyrkje sundag 03. mars kl 19,00

Messa i Åmotsdal fell på dagen me gjerne kallar oskeonsdag, og han innleier fastetida.

Mange vert kan hende litt engstelege når dei høyrer/les ordet skriftemål.  Men skriftemål i denne samanhengen må ikkje forvekslast med det personlege skriftemålet som vert gjort under fire auge.  Skriftemål i gudsteneste består av at prest og kyrkjelyd ber ei skriftemålsbøn.  Alle seier så amen til denne bøna.  Deretter får alle ei handspålegging samstundes som desse orda vert lese: 

Etter vår Herre Jesu Kristi ord og føresegn tilseier eg deg nådig forlating for alle dine synder i Namnet åt Faderen, Sonen og Den Heilage Ande!

Deretter vert nattverden delt ut. 

For ordens skuld:  Denne forma for skriftemål er ei gamal ordning i kyrkja vår.  Om du vil lese litt meir om dette, kan du lese side 24-25 i Helg & Høgtid nr 3 - 2021.  Der står det skrive litt om dette.

Vel møtte til kveldsmesse i fastetida, med skriftemål og nattverd.

Les meir om fastetida i kyrkja.

Tilbake